Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online
objednávku a nákup zboží na stránkách www.teambha.cz / www.teambha.sk
Níže bychom Vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky,
které se vztahují na všechny služby poskytované prostřednictvím teambha.cz
/ teambha.sk
Nabídky na našich internetových stránkách www.teambha.cz se
orientují výhradně na spotřebitele, kteří sjednají koupi za účelem, který
nemůže být přičten ani jejich komerční, ani profesní činnosti.
Stránky www.teambha.cz Vám nabízí zážitek z nakupování a doplňkových
služeb, který je šitý na míru Vašim zájmům a potřebám. Na www.teambha.cz
prodáváme zboží.
Všichni partneři TEAMBHA jsou obchodními partnery.
Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz my nebo naše, myslíme tím
společnost Team BHA z.s. se sídlem Žižkovo náměstí 3896/2a Znojmo,
Česká Republika, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 26966“).
1. Uzavření smlouvy a doručování zboží
1.1. Podáním objednávky prohlašujete, že jednáte výhradně pro soukromé
účely.
1.2 Objednáním zboží na stránce www.teambha.cz/sk projevujete vůli uzavřít

kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi vámi a TEAMBHA. Tyto VOP jsou
nedílnou součástí uzavírané Smlouvy. Smlouva a VOP se řídí českým
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
(dále jen „Občanský zákoník“).
1.3 Kliknutím na „Koupit teď“ činíte závaznou objednávku zboží, které se
nachází v nákupním košíku. Bezprostředně poté, co tímto způsobem
odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací
email. Jakmile tento potvrzovací email obdržíte, znamená to, že jsme
společně uzavřeli Smlouvu, užití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského
zákoníku se vylučuje. Myslete prosím na to, že rezervované zboží, tedy
zboží, za které platíte bankovním převodem, bude vypraveno bezprostředně
poté, co obdržíme vaši platbu za zboží a za případné náklady za poštovné.
Zaplaťte za něj prosím bez zbytečného odkladu, poté co obdržíte potvrzovací
email, nejpozději však do 7 dní.
1.4 Vyjadřujete svůj souhlas s postoupením nároků prodejce na úhradu kupní
ceny třetím stranám, zejména pak společnosti Team BHA z.s.
1.5 Jestliže třetí strana, dodavatel, od kterého objednáváme zboží, nesplní
svojí povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas, nebo nám dodat
správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení,
nejsme povinni vaši objednávku dodat. Neexistuje tedy právní nárok na
zboží, které z výše uvedeného důvodu nemáme možnost řádně a včas zajistit
od třetí strany; tato výjimka platí i případě, že Smlouva byla uzavřena, a
obdrželi jste od nás potvrzovací email. Jestliže tato situace nastane,
neprodleně vás o ní budeme informovat. To však platí pouze v případě, že
jsme na sebe výslovně nevzali riziko dané zboží zajistit.
1.6 Nebereme na sebe odpovědnost zajistit zboží, které bychom museli
zajistit u třetí strany. Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné
věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám
doručit pouze zboží, které je aktuálně na skladě, nebo na skladě našich
dodavatelů. Zboží doručujeme pouze po České republice, přičemž dobou
doručení se myslí doba doručení v pracovních dnech, do doby doručení se
tedy nezapočítává sobota, neděle a dny pracovního klidu
1.7 O předpokládané době doručení budete informováni vždy přes e-mail.
1.8 Vyhrazujeme si právo nepřijmout objednávku nebo objednávku zrušit,
bude-li zadána pomocí softwaru, robotu, web crawleru nebo spideru nebo
jakéhokoliv jiného automatizovaného systému či za použití skriptů a
jakýchkoliv jiných služeb třetích subjektů využitých k zadání objednávky
vaším jménem.
2. Cena zboží, dopravy a expresní doručení

2.1. Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách
v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny zahrnují daň
z přidané hodnoty a případné další daně a poplatky dle platné legislativy.
Vlastnictví zboží na vás přechází, jakmile zaplatíte plnou cenu potvrzené
objednávky.
2.2. Pro objednávky v hodnotě 3 000 Kč nebo vyšší je doprava zdarma. U
objednávek v hodnotě nižší než 3 000 Kč bude účtován poplatek za doručení
ve výši 79 Kč včetně DPH (CZ) 89 Kč (SK). Poplatek se vztahuje k
dodatečným nákladům souvisejícím s velikostí objednávky týkající se
dopravy, manipulace a dalších služeb. Rostoucí náklady hradí TEAMBHA.
2.3. Expresní doručení je možné pouze u některých objednávek. Možnost
expresního doručení a konkrétní cenu této služby můžete ověřit při zadávání
vaší objednávky. Jestliže zvolíte expresní doručení, bude vám zboží dodáno
nejpozději 2. pracovní den, jestliže by zboží bylo dodáno později, vrátíme
vám poštovné, které jste zaplatili.
2.4 V závislosti na tom, odkud je vaše zboží odesláno, mohou být účtovány
zvýšené náklady za doručení na dlouhou vzdálenost ve výši 39 Kč včetně
DPH. Pokud se na vybranou položku vztahují náklady za doručení na
dlouhou vzdálenost, budeme vás o tom informovat před odesláním
objednávky. Náklady na doručení na dlouhou vzdálenost vám budou
účtovány společností TEAMBHA. Pokud se rozhodnete vrátit jakoukoli
položku, u které byly účtovány poplatky za doručení na dlouhou vzdálenost,
vrátíme vám poplatky za doručení na dlouhou vzdálenost jen pokud bude
vrácena celá objednávka. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.
3. Placení
3.1. Platba vždy a pouze předem na bankovní účet
3.2. Všechna komunikace včetně faktur, upomínek a dalších dokumentů je
zasílána výlučně elektronicky.
4. Vrácení zboží ze zákona
4.1. Jestliže si zakoupíte zboží na www.teambha.cz/sk, máte za zákona
právo toto zboží vrátit:.
4.2. Pokud se rozhodnete vrátit jakoukoli položku, u které byly účtovány
poplatky za doručení na dlouhou vzdálenost, vrátíme vám poplatky za
doručení na dlouhou vzdálenost jen pokud bude vrácena celá objednávka.
V opačném případě ponesete náklady na vrácení zboží vy.
Vaše práva při vrácení zboží:

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu. Lhůta 14 dní
běží ode dne, kdy jste vy, nebo vámi určená osoba (nikoliv přepravce),
obdrželi poslední položku objednaného zboží. Abyste využili vašeho práva na
odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je potřeba nás o této skutečnosti
informovat (tel. č. +420732552520, e-mail: info@teambha.cz) jasným
prohlášením, že tohoto práva využíváte např. Příslušné kontaktní informace
najdete také na stránce s detaily každého produktu.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Jestliže odstoupíte od smlouvy výše uvedeným postupem, vrátíme vám
částku, kterou jste za zboží zaplatili včetně prostředků, které jste zaplatili za
dopravu zboží zpět k nám (ovšem proplatíme pouze nejlevnější druh námi
nabízené dopravy). Prostředky vám zašleme bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 14 dní ode dne kdy jsme od vás obdrželi prohlášení o
odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky zašleme stejnou formou, jakou
jste za vaši původní objednávku zaplatili, jestliže si s vámi výslovně
nedojednáme jiný druh úhrady. Za odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez
udání důvodu nejsou účtovány žádné poplatky, vyhrazujeme si však právo
vám tyto peněžní prostředky nezaslat, dokud buď neobdržíme vrácené zboží,
nebo nám nepředložíte doklad o předání zboží přepravci. Po odstoupení od
smlouvy jste povinni nám toto vrácené zboží vrátit nebo zaslat bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení od
smlouvy. Výše uvedenou povinnost také splníte, pokud zboží odešlete před
uplynutím výše zmíněné 14 denní lhůty. Co se týče nákladů na poštovné či
dopravu, předpokládáme, že budete odesílat vrácené zboží ze stejné adresy,
jakou byla adresa, kterou jste uvedli při objednávce, jestliže však budete
odesílat vrácené zboží z jiné země, neproplatíme vám náklady na dopravu.
Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty vráceného zboží, které vniklo
v důsledku nesprávného nakládání s tímto zbožím tedy jinak, než je nutné s
ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Formulář na odstoupení od smlouvy:
Adresát:
Team BHA z.s. Patrik Nechvátal, Kasárna 76, Znojmo 671 51CZ
E-Mail: info@teambha.cz
Já/my(*) Vám tímto oznamujeme, že já/my (*) odstupujeme od mé/naší (*)
smlouvy o koupi zboží ohledně následujícího zboží/služeb (*)
– Objednáno dne (*)/doručeno dne (*)
– Jméno spotřebitele/spotřebitelů
– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Datum
(*) Nevyhovující smažte.
5. Refundace
5.1. Jakékoliv refundace a zpětné platby jsou automaticky navráceny na účet,
ze kterého byla uhrazena objednávka. Při platby z účtu vám bude platba
vrácena z účtu, ze kterého byla odeslána.
6. Zákaznická podpora
6.1. Jestliže máte jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat info@teambha.cz
7. Odpovědnost za vady
10.1. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména
ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.
10.2. Naší povinností je dodat vám zboží, které nemá vady, tedy:
– zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy,
nebo odpovídá našemu popisu, včetně popisu v reklamních materiálech,
nebo vypadá tak, jak lze očekávat s ohledem na daný typ zboží,
– zboží je vhodné pro takové užívání, pro které je prodáváno, nebo pro
užívání obvyklé pro daný typ zboží,
– zboží splňuje právní požadavky, které se na jeho vlastnosti vztahují,
– zboží je v požadované jakosti a velikosti, a
– jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak
zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.
10.3. Jestliže zboží neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, můžete
požadovat dodání zboží, které není vadné, to však platí pouze, pokud by to
s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Jestliže nelze zboží řádně
využívat, protože zakoupené zboží vykazuje opakovanou vadu, nebo více
vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží. V tomto
případě máte rovněž možnost odstoupit od smlouvy.
10.4. Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží nebo
opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží.
10.5. Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady,
které se projevily v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada
projevila do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už
v okamžiku jeho převzetí.
10.6. Uplatnit práva z vadného plnění není možné, jestliže jste věděli o
vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším
nesprávným užíváním.
11. Další informace

11.1. Kliknutím na „Odeslat objednávku“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní
smlouvu distančním způsobem. Všechny náklady spojené s provozem
komunikačního nástroje (např. poplatky za připojení k internetu, telefonní
poplatky atd.) při procesu uzavírání smlouvy si každá strana hradí sama.
11.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto VOP. Smlouvy, které byly
uzavřeny za jiného znění všeobecných obchodních podmínek, se však budou
řídit podmínkami platnými v době, kdy smlouva byla uzavřena.
11.3. Nabídky zveřejněné na www.teambha.cz/sk smějí využívat pouze
osoby, které dosáhly věku nejméně 18 let.
11.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí pro podnikatele.
11.5. VOP jsou umístěny na stránce www.teambha.cz/sk, kde si tyto
podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů (obvykle
Soubor Ulož jako).
S pozdravem,
Team BHA z.s.
Patrik Nechvátal
Žižkovo náměstí 3896/2a
66902 Znojmo
Obchodní podmínky byly vydány dne: 25.05.2023